Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

  1. Definicje
  2. Formy kontaktu ze Sprzedawcą
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  4. Proces zakupowy
  5. Realizacja płatności
  6. Realizacja zamówienia i dostawa
  7. Prawo odstąpienia od umowy
  8. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje
  9. Wzór odstąpienia od umowy

1.Definicje użyte w Regulaminie oznaczają

Sprzedawca: HEJ RODZICE SP Z O. O.

KRS: 0000924328, NIP: 9532785526, REGON: 520084879, UL. GOŁĘBIA 33 /14, 85-309 BYDGOSZCZ


Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje zamówień lub korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym Kupujący;
Kupujący: Klient dokonujący zamówienia w Sklepie towaru lub usługi
Konsument: Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
Sklep – Serwis Internetowy pod adresem strony internetowej, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów lub Usług.
Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
Usługi – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, sesje coachingowe, śniadania biznesowe i konsultacje biznesowe i inne usługi prezentowane w serwisie internetowym.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług lub Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu – Serwisu Internetowego.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku wprowadzenia przepisami prawa powszechnie obowiązującego dodatkowych (stałych lub czasowych) ograniczeń w zakresie dopuszczalności prowadzenia działalności tego rodzaju, co działalność Sklepu (np. zakaz handlu we wszystkie lub niektóre niedziele) – również z wyłączeniem dni podlegających takim ograniczeniom;
Godziny robocze- godziny przypadające w Dni robocze
Konto: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Klientowi na stworzenie swojego Konta;
Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia, zawierający listę wybranych przez Klienta Produktów;
Zamówienie: czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług lub Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Formy kontaktu ze Sprzedawcą

HEJ RODZICE SP Z O. O. KRS: 0000924328, NIP: 9532785526, REGON: 520084879, UL. GOŁĘBIA 33 /14, 85-309 BYDGOSZCZ, e-mail: kontakt@hejrodzice.pl

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną


3.1. Opis usług

1) Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2) Sklep nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług według własnego uznania w każdym czasie, co nie wpływa na wykonanie zawartych Umów i nie narusza praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
3) Wszelkie usługi dostępne w Sklepie, jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, w braku odmiennego wskazania, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.
4) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu równoznacznego z zaakceptowaniem Regulaminu.
5) Usługi mogą być świadczone:
a) bezpłatnie – np. Konto, Koszyk, (nie dotyczy obowiązku płatności z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o Dzieło),
b) odpłatnie- usługi oznaczone wyraźnie w Sklepie ze wskazaniem ceny; wymagają akceptacji obowiązku płatności przed rozpoczęciem ich świadczenia.
6) Usługi mogą mieć charakter:
a) jednorazowy- np. Koszyk;
b) okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony lub oznaczony (np. Konto)
7) Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron:
a) dotycząca usług bezpłatnych- w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
b) dotycząca usług odpłatnych- z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
8) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług w całości lub części, jeżeli Klient:
a) narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe
b) narusza w związku z korzystaniem ze Sklepu przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
c) ponownie wykorzystuje Sklep niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d) w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub innych Klientów; dochodzenie roszczeń przysługujących Klientowi od Sprzedawcy nie jest uważane za działanie na jego szkodę w rozumieniu niniejszego punktu Regulaminu
9) Sprzedawca za pośrednictwem niniejszego Regulaminu informuje Klienta o zagrożeniach występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości wystąpienia włamań do systemu informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia transmisji danych elektronicznych przez osoby trzecie itp.
10) Sprzedawca i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

3.2. Wymagania techniczne

1) Dla funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a) urządzenie z aktywnym dostępem do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows lub Linux
b) przeglądarka obsługująca Java Skrypt i pliki cookie; Zasady zbierania i wykorzystania plików cookie określa Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie internetowej Sklepu.
2) Skorzystanie z usług Sklepu może wymagać również
a) posiadania konta poczty e-mail;
b) posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf

4. Proces zakupowy

1) Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest założenie w nim Konta.
2) Wskazane w Sklepie ceny Towarów i Usług są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
3) Na całkowitą cenę Towaru składają się: cena za Towar i koszty wysyłki.
4) W celu zakupu usługi lub Towaru należy dodać go do Koszyka.
5) W przypadku zakupu Towaru kolejnym krokiem Kupującego jest wybór adresu dostawy Towaru, sposób płatności i wskazanie innych danych potrzebnych do realizacji złożonego zamówienia.
6) W przypadku zakupu usługi kolejnym krokiem Kupującego jest wybór sposobu płatności i wskazanie innych danych potrzebnych do realizacji złożonego zamówienia.
7) Dla złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest dokonanie płatność zgodnie z punktem 5 Regulaminu. Sprzedawca nie oferuje wysyłki Towarów „za pobraniem”.
8) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
9) Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
10) Rzeczywisty wygląd Produktów lub wizualizacji może z przyczyn technicznych (np. właściwości urządzenia, na którym są one wyświetlane przez Klienta) nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie Sklepu.
11) Klient, podejmując czynności związane z zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
12) Klient wypełniając Formularz zamówienia oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, zamówienia Towaru lub usługi lub innej, jeżeli Sklep umożliwia ich zawarcie,
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać

5. Realizacja płatności

1) Za złożone zamówienie można zapłacić:
a) za pośrednictwem platformy płatniczej;
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2) Za zamówienie należy zapłacić z góry w terminie 7 dni roboczych od złożenia tego zamówienia.
3) W przypadku niektórych sposobów płatności, ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4) Na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
1) Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.
2) Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
3) Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4) Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej.
5) Termin dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 dni roboczych.
6) Termin dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 14 dni roboczych.

6. Realizacja zamówienia i dostawa

1). Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

2) Po otrzymaniu zapłaty za zakupiony towar Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia i przekazuje towar do wysyłki.

3) Towary zakupione w sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania Towaru Kupującego i wyłącznie do wad istotnych.

5) obsługa płatności w sklepie internetowym przez bramkę płatności PayNow. Odpowiedzialność sprzedawcy wynosi 2 lata.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. zasady odstąpienia
1) Konsument jak i Sprzedawca mają prawo odstąpienia od umowy zakupu Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem p. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny
2) Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument, lub osoba trzecia przez niego wskazana (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie Towaru;
3) Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji, z wykorzystaniem danych wskazanych w p. 2 Regulaminu.
4) Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu.
5) Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

7.2. Skutki odstąpienia od umowy
1) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2) Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3) Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
4) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Tryb składania reklamacji
1) w przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeżeli z opisu Towaru nie wynika inaczej przyjmuje się, że gwarancji nie udzielono.
2) Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b) przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady.
3) Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać na adres.
4) jeżeli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, w tym sposobie składania i rozpoznania reklamacji, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie i dostarczana Kupującemu wraz z Towarem.
5) Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres poczty internetowej
6) Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.
7) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o postępowanie polubowne;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

Klienci nie będący Konsumentami
1) Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
2) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania Towaru Kupującego i wyłącznie do wad istotnych.

Pozostałe zasady korzystania ze sklepu:

Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia każdej Usługi, w szczególności śniadania lub konsultacji biznesowej, szkoleń lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.

W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedawcy na adres poczty intenetowej l nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.

Nieobecność Klienta podczas śniadania lub konsultacji biznesowej, na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu, kursie lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy

W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu/kursie, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Sprzedawca organizował nowe szkolenie przy czym nie jest on przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

8. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje

Zastrzeżenia
1) Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Sklep oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże nie odpowiada on za zakłócenia (w tym za brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz brak możliwości realizacji zamówionych dostaw lub usług) spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich (z wyjątkiem tych, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) albo problemami technicznymi nie leżącymi po jego stronie działania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
2) Siłą Wyższą jest zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, które wystąpiło, uniemożliwiające lub poważnie ograniczające możliwość realizacji usług lub dostaw, świadczonych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź,
b) choroby zakaźne o znacznym zasięgu terytorialnym lub o znacznym zasięgu ilościowym w miejscu świadczenia usług/ prowadzenia działalności Sprzedawcy/ realizacji dostaw, epidemie, pandemie;
c) akty władzy państwowej, w tym: stany nadzwyczajne, stan zagrożenia epidemiologicznego, itp.;
d) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
e) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.
Sprzedawca i Klient zobowiązani są dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4) Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
5) Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
6) Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
7) W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd powszechny w Bydgoszczy.
8) Korzystając z usług Sklepu, Klient zobowiązany jest postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
9) Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej Sklepu, jednak nie narusza to praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
11) W przypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Nierozwiązanie umowy w tym terminie uważa się za zaakceptowanie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu winno być złożone Sprzedawcy drogą mailową lub na piśmie. W takim przypadku Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte.
12) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 344) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 287).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

WZÓR Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My ()………………….……………niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() …………………………………….…………..……umowy dostawy następujących rzeczy() ………………………………………………………….. data zawarcia umowy1/ odbioru 2()………………………………………..……………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
(*) niepotrzebne skreślić